Skip to content

Financieel beleid

Het stichtingskapitaal van de Boshuizen Stichting is ingebracht door de ‘Vereniging het Groene Kruis’. Het vermogen van de stichting is opgebouwd uit het stichtingskapitaal en gelden die we ontvangen uit giften, erfstellingen, legaten en subsidies. De stichting maakt geen kosten, behalve administratieve kosten zoals jaarrekeningen, onderhoud van de website en beleggingsadviezen. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Sinds de oprichting in 1971 streven we naar een gedegen en solide vermogens- en beleggingsbeleid. Het is belangrijk dat de stichting ook de komende jaren een bijdrage blijft leveren aan de zorg in de regio, zoals dat de afgelopen decennia is gebeurd.

Vermogensbeleid

Het vermogen van de stichting vormt een zelfstandige bron van inkomsten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeleid. Het in stand houden van het vermogen (meegroeiend met de inflatie) en een verantwoorde maatschappelijke belegging van het vermogen staan in het beleid centraal. Goed beheer van het vermogen van de Boshuizen Stichting is noodzakelijk om met de rendementen ervan schenkingen te kunnen doen. De jaarlijkse inkomsten bestaan enerzijds uit incidentele giften en donaties en anderzijds uit de beleggingsresultaten van het eigen vermogen. Hiermee kunnen we, naast de onkosten van ± 0,25% van het huidige vermogen (met name opstellen jaarrekening, kosten website en bankkosten), jaarlijkse één of enkele projecten financieren. Alle giften en donaties komen dan ook voor 100% ten goede aan de ondersteuning van zorgprojecten en –initiatieven in de regio Amersfoort. De hoogte van het te verstrekken bedrag wordt per jaar vastgesteld en is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Beleggingsbeleid

Bij het vermogensbeheer let de stichting niet alleen op de kosten en het rendement, maar is het doel ook om het vermogen maatschappelijk verantwoord en zo veel mogelijk duurzaam te beleggen. We hanteren een neutraal beleggingsbeleid om risico’s te beperken en gemiddeld genomen toch over voldoende middelen te beschikken om ieder jaar aanvragen te honoreren. De uitvoering van het vermogensbeheer is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder: ING. De Stichting hanteert met het portfolio ‘Duurzaam’ de volgende spreiding in het beleggingsportefeuille:

Het streefrendement ligt tussen de 4% en 5%. Bij het huidige vermogen van € 800.000,- betekent dat na aftrek van kosten (0,25%) en de inflatiecorrectie (1,5%) van het rendement van het eigen vermogen, de stichting tussen € 18.000,- en € 26.000,- kan besteden aan zorginitiatieven in Amersfoort.
De giften en donaties die we ontvangen en eventueel hogere beleggingsopbrengsten komen hier bovenop.

Wilt u hier ook aan bijdragen? Dat kan! Heel graag zelfs.